Det har gjennom året blitt en betydelig økt digital fokus hos de fleste redaksjonelle medarbeiderne. Denne endringen av fokus har gitt ca. en dobling i antall produserte saker pr. døgn på AESby.no og en fin økning i digitale lesertall, særlig i årets andre halvdel. En utvikling som er forsterket inn i 2024.

Å lansere en helt ny merkevare, AESby.no, har imidlertid vært en noe «seigere» prosess enn vi forutså. For å bygge en noe større lojal lesermasse og økte trafikktall på nettavisa, valgte vi derfor å vente med betaling på nett til 15. januar 2024. Antall abonnenter er jevnt stigende og pr. 12. feb. på 465. Samtidig er det en svært positiv utvikling for både antall sidevisninger og unike brukere. Anslagsvis 1/3 av abonnementskjøp gjøres uten å gå via spesifikk sak. Antatt kjøpsmotivasjon er tilgang til e-avis, som kommer ukentlig.

Førsteside fra 24. mai 2023
Oppslag fra 24. mai 2023

Fakta om Nytt i Uka og AESby.no

 • Samlet opplag: 34.000 pr. uke. For å spare kostnader og øke digital fokus i mediehuset, ble det imidlertid i styremøte i september besluttet en frekvensreduksjon gjeldende fra januar 2024. Avisen vil da komme ut ca. hver andre uke, med unntak av juli. Totalt 23 utgivelser i løpet av 2024, mot 44 i 2023.

 • Utgiversted: Avisen holder til i Ålesund, med postkassedistribusjon i kommunene Ålesund, Sula, Giske og Haram. Og butikkdistribusjon i Sykkylven, Vestnes, Hareid og deler av Fjord kommune.

 • Daglige lesere totalt: Det finnes foreløpig ingen offisielle tall fra MBL på dette og det er vanskelig å anslå siden vi er en gratisavis. Men leserundersøkelse gjennomført i andre halvdel av 2023, der det i samarbeid med Akademiet videregående skole ble gjennomført 1.100 intervjuer med personer over 20 år i vårt nedslagsfelt, ga følgende resultater:

68% av de spurte oppga at de leser Nytt i Uka. Segmentert på alder, fordeler det seg slik: 20–29 år 39,7%, 30–39 år 51,9%, 40–49 år 74,4%, 50–65 år 73,5% og +65 år 88,4%. Undersøkelsen ansees å være valid, men med noe usikkerhet knyttet til den yngste aldersgruppen da antallet intervjuobjekter i denne gruppen var noe lavt.

 • Daglige lesere på nett: Vi har hatt en positiv utviklingen på AESby.no gjennom hele året. Snitt antall unike brukere pr. dag mot slutten av 2023 er 3.800.

 • Daglige lesere på mobil: Ca. 75 prosent av totaltrafikken er på mobil

 • Papirutgave: Onsdager

 • Redaksjonelle årsverk: 4

 • Antall sider produsert: anslag papir: 1.270

 • Fordeling redaksjonelt stoff/annonser: 60/40

 • Antall lederartikler: 30

 • Antall kommentarer: 40

 • Antall leserinnlegg på nett: 23

 • Antall refuserte leserinnlegg: 5

 • Antall gjestekommentarer: Ingen

 • Antall kronikker: 6

Kåre Stig Nøstdal, redaktør og daglig leder. Foto: Converto

Mål og prioriteringer:

Ytterligere spissing mot det digitale produktet - AESby.no, skal gi oss:

En stabil abonnementsmasse større enn 800, antall unike daglige brukere høyere enn 7.000 og antall sidevisninger pr. uke høyere enn 150.000, innen juni måned 2024.

Avisens samfunnsrolle

Det er særlig tre saker i 2023 der vi i stor grad bidro til den lokale debatten, og satte dagsorden for denne:

«Cruiseturistene har overtatt bysentrum». En kommentar skrevet av undertegnede, fulgt opp med en rekke saker som omhandlet temaet. Et tema som skapte mye diskusjon og som vi i stor grad klarte å holde liv i gjennom hele sommeren.

«Frykter for sikkerheten». Beboere i området Fjelltun, som ligger i traseen opp til Fjellstua på byfjellet Aksla, tok opp kampen mot høy fart og en massiv busstrafikk til den kjente turistattraksjonen. Genererte en rekke saker om temaet, blant annet flere saker om å etablere fjellheis i byfjellet. Det ble iverksatt fartsmålinger, det ble ekstra skilting i området og en omorganisering av trafikkavviklingen ut til Fjellstua. Vi fulgte saken over flere måneder.

«Vil stoppe ny gateterminal i Keiser Wilhelms gate». En sak der vi ble kontaktet av lederen for Ålesundlista, som ønsket en alternativ plassering av den nye gateterminalen for lokalbusstrafikken i Ålesund. Saken har fått stor oppmerksomhet, resulterte i en rekke nye saker, en kommentar fra undertegnede, og var en heit potet i valgkampen i høst. Diskusjoner pågår fortsatt og smp.no hadde sak om dette så sent som sist uke.

Priser

Vi har ikke mottatt noen priser i 2023

Journalistfaglig utvikling

Flere av våre redaksjonelle medarbeidere har tatt steg i forhold til titling, bildebruk og vinkling for å skape digital trafikk. Dette har også gitt positive effekter for kvalitet på innholdet i papiravisa vår. Kursing og opplæring i digital jobbing, tankegang og trafikkmåling.

Det er imidlertid ulike holdninger til det å jobbe på nett, og til vår digitale transformasjon. Dette gir en betydelig skeivdeling i arbeidsmengde og innsats som legges ned, og til tider drives det rovdrift på enkelansatte i redaksjonen.

Vi følger opp lesertall og utvikling fortløpende, en oppsummering av uka som gikk og forbedringspotensialer for uka som kommer i redaksjonsmøtene.

En av våre journalister sa opp sin stilling på slutten av 2023.

Konkurransesituasjonen for nyheter på nett er stor i Ålesund. Stor konkurranse i hovedsak fra smp.no og Bypatrioten.no.

Etikk

Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi hadde i 2023 en sak sendt inn for behandling hos PFU. Saken omhandlet kommunedeling og ble trukket av klager før behandlingen.

Kilder

For å møte den redaksjonelle konkurransen fra andre medier, og for å skaffe oss saker der vi kan være først på ultralokalt stoff, har vi blant annet tatt følgende grep:

 • Intensivert kontakt mot viktige kilder

 • Etablert en tett dialog med kommunikasjonsavdelingen i Ålesund kommune

 • Alltid positive til kontakt fra lag og organisasjoner

Mest leste saker

Våre 10 mest leste saker i 2023:

 1. Fikk mer enn lappen på kjøreskolen: https://www.aesby.no/nyheter/i/8JoLQw/fikk-mer-enn-lappen-paa-kjoereskolen

 2. Superyacht på besøk i Ålesund - kan leies for fem millioner i uka: https://www.aesby.no/nyheter/i/RGBold/superyacht-paa-besoek-i-aalesund

 3. Hun er sjef i den nyåpna butikken på Amfi Moa: https://www.aesby.no/nyheter/i/kEO3oL/hun-er-sjef-i-butikken-som-aapnet-paa-amfi-moa-i-dag

 4. Slik blir den nye irske puben på Brunholmen: https://www.aesby.no/nyheter/i/BWPdVv/slik-blir-den-nye-irske-puben-paa-brunholmen

 5. Nyåpning på Amfi Moa: https://www.aesby.no/nyheter/i/onaKLR/nyaapning-paa-amfi-moa

 6. Kø for ny butikk på Amfi Moa: https://www.aesby.no/nyheter/i/q1E0mo/koe-for-ny-butikk-paa-amfi-moa

 7. Politiet ønsker flere tips om savnet kvinne i Ålesund: https://www.aesby.no/nyheter/i/P4zlmp/stor-leteaksjon-i-aalesund

 8. Ålesundsjenter skapte norgeshistorie!: https://www.aesby.no/nyheter/i/76Myb3/aalesundsjenter-skapte-norgeshistorie

 9. Verdens største katamaran-seilbåt i Ålesund: https://www.aesby.no/nyheter/i/RGBJW5/verdens-stoerste-katamaran-seilbaat-i-aalesund

 10. Inviterer til å prøvebo huset sitt!: https://www.aesby.no/nyheter/i/BWQ4Kg/inviterer-til-aa-proevebo-huset-sitt

Videoer

Årets beste bilder

Noen blinkskudd tatt av våre redaksjonelle medarbeidere i 2023:

Viktor Mauren på scenen sammen med Karpe på Jugend i 2023. Foto: Anne Solveig Berge Trandal
Nordlys sett fra Havnevika mot Eidsnes en søndag i november. Foto: Anne Solveig Berge Trandal

Spørsmål fra Polaris-stiftelsen

1. Redaktørens ansvar og plikter er fundamentet for pressens rolle i samfunnet. Redaktøransvaret er også lovfestet. Hva mener du er dine viktigste oppgaver som redaktør? Nevn kort tre punkter.

 1. Å påse at alt innhold i avis og på nettavis er i tråd med Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

 2. Å påse at jeg selv og alle andre medarbeidere i mediehuset, gjennom ord og handling, bidrar til å sikre mediehusets uavhengighet og redaksjonelle integritet.

 3. Påse at vi i alle sammenhenger opptrer på en måte som styrker mediehusets omdømme, og er i tråd med mediehusets kjerneverdier som ligger til grunn for hvordan vi skal være, og ønsker at våre omgivelser skal se på oss: Nær: Vi skal oppleves som folkelig, ujålete, og lett å kontakte, og fremstå med høy kunnskap om det lokalsamfunnet vi er en del av. Aktuell: Vi skal skape engasjement gjennom å formidle saker som våre målgrupper er opptatt av og snakker om, være en identitetsbygger og bidra til positiv utvikling av lokalsamfunnet vårt. Pålitelig: Vi skal gjennom etterrettelig, uavhengig og uredd journalistikk, i tråd med gjeldende redaksjonelle prinsipper og gjennom troverdig formidling av annonsestoff, fremstå som et medium som er til å stole på

2. De redaktørstyrte mediene er avhengig av tillit og troverdighet, og de må derfor verne om sin uavhengighet og integritet. Samtidig er de fleste journalister og redaktører samfunnsengasjerte mennesker. Hvilken policy har dere for medarbeideres engasjement på sosiale medier? Er det fritt frem for å uttrykke egne synspunkter og meninger om aktuelle og kontroversielle spørsmål?

Dette er i stor grad besvart i spørsmål 1. I en liten organisasjon som vår, har vi relativt god oversikt over hvordan våre medarbeidere opptrer, også i SOME. Vi har gjennom mine fire år som redaktør kun hatt ett tilfelle der det var registrert en post som ikke var ansett som OK. Denne ble raskt fjernet og fikk ingen konsekvenser for vedkommende ut over fjerningen. Vedkommende har sluttet.

3. Stadig mer stoff – både tekst og bilder – skapes av, eller har sitt opphav i, kunstig intelligens (KI). Hvordan påvirkes grunnleggende journalistiske prinsipper som kildekritikk, faktakontroll og åpenhet av KI? Hvordan kan vi sikre oss mot skjulte agendaer, unøyaktigheter og løgn generert av KI?

Dette er en problemstilling som bør være høyt på agendaen i alle redaksjoner. Utfordringen er at utviklingen går så raskt, at det nesten er umulig å henge med. Det er også en kjent sak at når det kommer til å ta i bruk muligheter skapt av ny teknologi, så er kriminelle og mennesker med dårlige hensikter ofte de første til å ta dette i bruk. Det handler derfor om å øke egen kompetanse på dette området, og kanskje burde konsernet etablere et eget program for ansatte på KI.

– Likevel: For oss som driver en liten lokalavis i et relativt oversiktlig lokalsamfunn, der vi i stor grad kjenner, eller kjenner til kildene til de sakene vi lager, puster vi foreløpig med magen.