Foto: Helse Møre og Romsdal

Avtalen innebærer at partene sammen skal komme fram til gode løsninger innenfor rammen til prosjektet.

Tilbudskonkurransen for nybygg og ombygginger ved Ålesund sjukehus ble utlyst høsten 2022, og helseforetaket fikk flere tilbud fra entreprenører der Hent totalt sett kom best ut. – Avtalen med Hent markerer en viktig milepæl for utviklinga av Ålesund sjukehus. Med dette fortsetter vi planleggingen for å utbedre og modernisere sjukehuset, der sentrale akuttareal knapt har våre rørt siden det stod ferdig for 50 år siden, seier administrerende direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal. Kontrakten med Hent er en totalentreprise med integrert samhandling som omfatter forprosjekt med en fase med samspill hvor Helse Møre og Romsdal, Sykehusbygg og Hent skal detaljplanlegge AIO-prosjektet før en kan gå videre til gjennomføring. Dette arbeidet er planlagt ferdigstilt til sommeren 2023. Gjennom avtalen har Hent også opsjon på selve byggearbeidene. Prosjektet omfatter nybygg og rehabilitering for akuttmottak, intensiv og operasjon. I tillegg kommer nytt kardiologisk senter, PET/SPECT-senter og poliklinikk. Entreprenøren får også opsjon på oppgradering av ventilasjon i andre deler av bygningsmassen ved sjukehuset.

– Vi er utrolig takknemlige for tilliten, seier Sigve Hodneland regiondirektør Vestlandet i Hent. Sykehusbygg er komplekse byggeprosjekt som stiller store krav til planlegging og utføring. Hent bygger flere sykehus i Norge akkurat nå og vi ser frem til å bidra til å gi pasientene og tilsette et mer modernisert helsetilbud i Ålesund. Forprosjektet er finansiert av opparbeidet egenkapital i helseforetaket i 2020 og 2021. Før Helse Møre og Romsdal kan signere en gjennomføringskontrakt og starte bygginga er man avhengig av at søknaden om lån til prosjektet blir godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet og at det foreligger positive byggevedtak, både i styret i Helse Møre og Romsdal og i Helse Midt-Norge RHF.

Avtalen med entreprenøren Hent omfatter punkt 1 til 4. Punkt 5 ny hovedinngang mot nord med ny adkomst til Ålesund sjukehus er et separat delprosjekt og inngår ikke i denne kontrakten. Ny hovedinngang er planlagt ferdigstilt i 2023. Foto: Helse Møre og Romsdal