Hensikten med utbyggingen er at trafikkfarlige kryss blir fjernet, i tillegg til at det kommer bedre løsninger for myke trafikanter og kollektivtransport.

Reguleringsplan Blindheim – Flisnes, FV60, ble vedtatt i Ålesund bystyre 18. juni 2015. Prosjektet er en del av Bypakke Ålesund.

Området har i dag både boligområder og skolebygg, som fører til mye gangtrafikk mellom ulike steder og bygninger. I dag har ikke myke trafikanter noe eget tilbud, og må dele adkomstvei med kjørende.

Prosjektet omfatter omtrent 1,7 km av Fylkesveg 60, i tillegg til rundt 2,7 km kommunale lokalveier. Det skal etableres to nye underganger under fylkesveien og to under kommunal vei.

Illustrasjon Blindheim-Flisnes. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune.

Snart i gang

Entreprenør, Bertelsen og Garpestad, starter opprigging av prosjektet i begynnelsen av mars. Prosjektet vil utføres i flere faser for å kunne ta hensyn til trafikanter og nabolag.

– Entreprenøren begynner med skoging, så forbipasserende vil se noe anleggsarbeid i løpet av mars, sier Torbjørn Vatnehol, prosjektleder i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Prosjektet er ventet ferdig våren 2026.

Informasjonsmøte

Møre og Romsdal fylkeskommune, sammen med entreprenør Bertelsen og Garpestad, arrangerer informasjonsmøte om prosjektet på Blindheim klubbhus 13. mars.

Her vil det bli gitt mer informasjon om de forskjellige fasene i prosjektet og hvordan trafikken legges om i disse periodene.