Frisvoll rykker opp fra ei rolle som nestleder, og mener arbeidet som gruppa gjør både er viktig og nødvendig:

– Mange fylker i landet har utfordringer med skredfare, og da trenger man påtrykket fra Nasjonal rassikringsgruppe for å synliggjøre behovet. Og med klimaendringene har behovet for skredsikring bare økt. Med å være leder får jeg mulighet til å påvirke arbeidet med rassikring enda mer, sier Frisvoll.

Nasjonal rassikringsgruppe er partipolitisk uavhengig og jobbar målretta for å gjøre det tryggere å ferdes på riks- og fylkesvegene i Norge. Mandatet er å sette rassikringsproblematikken på den politiske dagsorden, og øke midlene som blir brukt til rassikringstiltak. Gruppa prioriterer ikke prosjekt, men jobber målretta for rassikring generelt.

Åtte av de mest rasutsatte fylkene i landet er representert i Nasjonal rassikringsgruppe: Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland og Innlandet.