Etter pålegg fra statsforvalteren i Møre og Romsdal har Ålesund kommune stansa all byggesaksbehandling av prosjekter som kan føre til økt avløpsmengde ved Aspøy avløpsrenseanlegg. Renseanlegget betjener hele området fra Skarbøvika i vest til Volsdalen (Hellandbakken) i øst. Dermed gjelder byggestansen ikke «bare» for Aspøya, men også for hele Ålesund sentrum og videre østover omtrent til midt mellom Kiwi-butikken og bensinstasjonen i Nørvegata.

– Dette er en relativt dramatisk situasjon, som foreløpig gjelder fram til nyttår eller til man har fått løst problemene ved renseanlegget på Aspøya, sier Karsten Almås, som er avdelingsleder for prosjektering og utbygging i vann- og avløpsetaten i Ålesund kommune.

For mye bakterier

Målinger av vannkvaliteten utenfor Aspøya avløpsrenseanlegg i vår viste altfor høye bakteriekonsentrasjoner, og det er dette som er bakgrunnen for at statsforvalteren har gitt pålegg om at kommunen ikke kan godkjenne byggesaker som fører til økt avløp til renseanlegget. Almås har likevel tro på at den kritiske situasjonen skal kunne forbedres i løpet av relativt kort tid:

– Vi kan ikke helt forstå at det relativt nye avløpsrenseanlegget kan rense så dårlig som vannprøvene tyder på. Det har i alle fall ikke vært slik før, og vi tror derfor at det må være en feilkopling et sted eller et avløp som går rett ut i sjøen. Foreløpig har vi ikke funnet kilden til forurensinga, men viss vi finner det ut, regner vi med at det er noe som kan fikses ganske raskt, sier han.

Byggestopp etter 16. april

Byggesaker som er omsøkt før 16. april, vil bli godkjent uten hensyn til tilstanden ved avløpsrenseanlegget på Aspøya, men alle saker som er av nyere dato enn 16. april, vil ikke bli behandla dersom det dreier seg om tiltak som vil føre til økt avløpsmengde. Det gjelder både boligenheter og næringsareal.

Statsforvalteren har videre varsla at det vil kunne komme et krav om at renseanlegget på Aspøya oppgraderes fra primærrensing til sekundærrensing. Dette vil i så fall være en ganske omfattende investering.

– Vi har tro på at et slikt krav ikke vil komme før renseanlegget på Kvasneset er ferdig, sier Karsten Almås.

Ikke til Kvasneset

Videre opplyser han at det ikke er fins planer om å kople den delen av kommunen som i dag går til Aspøya renseanlegg, til anlegget på Kvasnes. Det kommer nemlig ikke anlegget der til å være dimensjonert for. To andre renseanlegg i kommunen vil også drives videre etter at Kvasnes-anlegget er på plass: ett på Kverve og ett på sørsida av Hessa.

Karsten Almås er avdelingsleder for prosjektering og utbygging i vann- og avløpsetaten i Ålesund kommune. (Arkivfoto) Foto: Kenneth Kamp

Byggeprosjekt må utsettes

Utbyggere får beskjed om at behandlinga av byggesøknadene deres må utsettes.

Hos byggesaksavdelinga i Ålesund kommune har de måttet gi beskjed til flere utbyggere om at behandlinga av eventuelle byggesøknader vil bli utsatt til problema ved Aspøya avløpsrenseanlegg er løst, opplyser Edvard Devold, som er virksomhetsleder for plan, byggesak og geoadata i Ålesund kommune.

– Vi har ikke så mange konkrete byggesøknader som har blitt utsatt, men det er flere som har blitt muntlig informert om at vi ikke kommer til å behandle søknadene før problemet med avløpsrenseanlegget er løst. Det er en ganske fortvila situasjon, og om ikke problemet blir løst, vil det kunne skape problemer for store prosjekter som for eksempel sørsideutbygginga, sier han.

Nei fra statsforvalteren

Til nå er det særlig én konkret sak som har ført til en del hodebry. Statsforvalteren har nemlig – i alle fall inntil videre – stoppa et prosjekt i Tollbugata som planutvalget godkjente i desember i fjor – altså lenge før grensa på 16. april i år.

I Tollbugata 3 ønsker det Oslo-baserte firmaet Vakre Bygg AS å gjøre om et lager til et lite leilighetskompleks. Dette ble altså godkjent av planutvalget før nyttår, men statsforvalteren mener at tilstanden til Aspøya renseanlegg ikke har kommet godt nok fram i sakspapira. De har derfor krev at planutvalget gjør et nytt vedtak der de tar hensyn til dette.

Usikkerhet

Planutvalget hadde saka oppe til ny behandling på tirsdag kveld, etter at Nytt i Uka var gått i trykken. Rådmannen hadde da innstilt på å bekrefte godkjenninga og la saka gå til settestatsforvalter (en statsforvalter for et anna fylke) for endelig avgjørelse. Dette ble enstemmig vedtatt av planutvalget.

– Vi er faktisk usikker på om statsforvalteren bare krever en bedre belysning av saka eller om det faktisk blir krevd at kommunen ikke gir byggetillatelse så lenge tilstanden for renseanlegget er slik det er. Vi har prøvd å få svar på dette, men det har vi ikke fått, sa Devold før møtet.

EØS-krav

Bakgrunnen for at statsforvalterens miljøvernavdeling har begynt å stille strengere krav til avløpsrensinga for at kommunene skal kunne gi byggetillatelse, er for øvrig nye EU-/EØS-regler.

Edvard Devold er virksomhetsleder for plan, byggesak og geoadata i Ålesund kommune Foto: privat