De ekstra midlene fra regjeringen skal gå til arbeid med inkludering av barn og unge i aldersgruppa 6–19 år, og for å bidra i ei tid med økende kostnader i samfunnet. Alle midlene skal gå direkte til idrettslag med medlemmer i målgruppa, og ansvarlig idrettskrets/idrettsråd kan selv velge kriteriene for utdeling. Ålesund idrettsråd har valgt å fordele direkte til idrettslagene basert på medlemstall i aldersgruppa.

– Midlene skal komme på konto innen kort tid. Vi i idrettsrådet håper midlene kommer godt med og at det kan bidra til at enda flere får oppleve samhold og mestring gjennom gode idrettsopplevelser, sier leder i Ålesund Idrettsråd, Gjermund Kvernmo Langset.

Midlene skal understøtte:

  • Idrettslaget sitt arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial uenighet og sosioøkonomiske grunner.

  • Å holde foreldrebetalinga og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede.

Idrettslagene har handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever som mest nyttig for å oppnå formålet, innenfor retningslinjene som gjelder.