De to representantene fra Ålesund kommune gikk inn for at den nye broa over Brosundet, som blir en del av forlengelsen av Keiser Wilhelms gate, skal være 13,75 meter. Representantene fra Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune mente derimot at dette vil bli for lite fleksibelt og gikk inn for en breide på 15,6 meter.

Høsten 2021 vedtok kommunestyret i Ålesund at den nye broa bare skal ha én kjørebane og en breide på 12,25 meter. De tre byggherrene i Bypakke Ålesund – Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen – kom deretter fram til at vedtaket om smal bro og bare én kjørebane ville gi dårlige løsninger for gående og syklende i sentrum, i tillegg til at det ville gi visse problemer for trafikkavviklinga i sentrum. De ba derfor styret for bypakken om å få gjøre en bedre utredning av trafikksystemet, noe som ble vedtatt.

Fire alternativ

I møte i styringsgruppa på fredag var breddaen på broa hovedsaka på dagsorden, sammen med spørsmålet om nye Keiser Wilhelmsgate (mellom Hotel Waterfront og Posthuskrysset) skal være enveiskjørt for all trafikk («stor rundkjøring») eller kun åpen for kollektiv- og lokal trafikk til sørsida. Olav Megrund, prosjektleder i Statens vegvesen, orienterte om de fire alternativa, altså «stor rundkjøring» eller kollektivgate, begge med brei (15,6 meter) eller halvbrei (13,75 meter) bro. Alternativet med smal bro, som bystyret opprinnelig vedtok, var helt utelukka.

– Posthuskrysset forblir flaskehalsen

Megrund opplyste at trafikkflyten vil bli ganske lik enten man velger «stor rundkjøring» eller kollektivgate, og at dette valget primært handler om hvor mye trafikk man skal ha på sørsida vesus i dagens Nedre Strandgaten.

– Posthuskrysset vil fortsatt være flaskehalsen for trafikken i sentrum, poengterte han.

Uenighet mellom byggherrene

Problemet med det smalere alternativet, opplyste Megrund, er at fortaua vil bli altfor smale dersom det skal være to felt. Og dersom broa skal være enveiskjørt, mener fylket at det vil bli for mye venting for bussene i rushtida. Alternativet med «stor rundkjøring» og brei bro vil gi mulighet for å ha ett felt for biltrafikk og ett kollektivfelt. Det er også den mest fleksible løsninga med tanke på framtida – uavhengig av om og når Brosundtunnelen eventuelt måtte komme – og derfor anbefalt av alle fagetater, fastslo han.

Øyvind Tvedt (Høyre) gav tydelig uttrykk for at han ønsker en så smal bro som mulig, av hensyn til kvalitetene i byrommet. På hans spørsmål om hvor stor forsinkelse det er snakk om for bussene i rushtida dersom man velger «stor rundkjøring» og smal bro, var svaret rundt 1,5 minutt per buss i en periode på halvannen time om morgenen og ettermiddagen.

Både fra fylkeskommunens og vegvesenets side ble det gjort klart at de ønsker brei bro, både med tanke på framkommelighet for bussene og fleksibilitet for framtida.

I styringsgruppa har Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen én stemme hver. Da saka gikk til avstemning stemte fylkeskommunen og vegvesenet for brei bro, mens kommunen gikk for den smalere løsninga.