LO i Ålesund er sterkt imot begge de to privatiseringsforslagene som formannskapet tirsdag ba administrasjonen om å se på: Det ene handler om tjenestepensjonsordningene for de kommunalt ansatte, mens det andre handler om å anbudsutsette hele eller deler av hjemmetjenesten. Sist fredag møtte lederen for LO i Ålesund, Bjørn Steffensen, og styremedlem i Fagforbundet, Stig Eivin Meisal, ordfører Håkon Lykkebø Strand (Frp) for å legge fram sitt syn på saka.

– Vi har hørt at man vurderer å sette deler av helse og velferd ut på anbud, og dette bekymrer oss. Denne bekymringa tok vi opp med ordføreren, og da fikk vi bekrefta at man ønsker å prøve å sette ut deler av hjemmetjenestene, forteller Bjørn Steffensen.

Frykter tap av pensjon

LOs bekymring handler ikke minst om at de frykter at de ansatte vil miste opptjente pensjonsgoder:

– Blant de 3 300 medlemmene til Fagforbundet Ålesund er det rundt 1 000 som arbeider innafor helsesektoren, så dette er ei sak som angår en stor del av våre medlemmer. En privatisering vil for eksempel føre til at de som er 55 år eller eldre, kan miste hele den avtalefesta pensjonen, AFP-en, fordi man må ha minst sju års opptjeningstid hos en arbeidsgiver med AFP-ordning for å kunne ta ut denne pensjonen, forklarer Meisal.

Tilsvarende risiko mener de gjelder for tjenestepensjonsordninga, ofte omtalt som KLP-en.

– En som har jobba i kommunen i 30 år, risikerer å tape en million kroner i tjenestepensjon dersom tjenesten han arbeider i, blir privatisert, hevder Meisal.

Tjenestepensjonen

Og dermed er vi over på den andre aktuelle privatiseringssaka som LO protesterer mot: Tjenestepensjonsordninga håndteres i dag av KLP, Kommunenes landspensjonskasse, som er eid av kommunene i fellesskap. Selv om det det ikke vil påvirke pensjonsutbetalingene direkte om håndteringa av tjenestepensjonen privatiseres, er Fagforbundet og resten av LO kraftig motstander også av dette:

– KLP er kjent for sin gode sørvis, for eksempel når det gjelder å hjelpe til med å finne ut av når man kan gå av med pensjon og hva man da vil få utbetalt. En så god sørvis kan man se langt etter i det private. Dessuten er KLP eid av kommunene, slik at når de tjener penger på høye renter, så går overskuddet tilbake til eierkommunene og kommer oss alle til gode. Dersom et privat selskap hadde fått disse renteinntektene, hadde de bare gått til overskudd til de private eierne, sier Meisal.

Dessuten mener de at det ikke er noe å tjene for kommunen på å privatisere tjenestepensjonen:

– Lærerne er allerede i Statens pensjonskasse, mens det for sykepleierne er lovbestemt ved kongelig resolusjon at pensjonene deres skal tas hånd om av KLP. Dermed er det to store grupper som uansett har pensjonsordninger som man ikke kan endre på, poengterer Steffensen.

Videre trekker de to fram risikoen for at en privat aktør plutselig kan trekke seg ut og si opp avtalene dersom fortjenesten ikke er høy nok, for eksempel viss rentene går ned igjen. Det hevder de hendte tilbake i 2012, da noen få kommuner som hadde gått over til privat leverandør, fikk avtalene oppsagt fordi fortjenesten var for liten. En slik risiko har man ikke med KLP, mener de to fagforeningslederne.

– Ikke en attraktiv by uten gode arbeidsvilkår

Til sist mener de at dette også handler om å skape en attraktiv by:

– Det er mange som gjør mye for at Ålesund skal være en by som folk har lyst å bo og arbeide i, men dersom Ålesund kommune går inn for å gjøre arbeidsvilkårene dårligere her enn i andre kommuner, så må man regne med at folk heller velger andre steder å bo, sier Bjørn Steffensen.

Bjørn Steffensen og Stig Eivin Meisal frykter at både privatisering av tjenestepensjonen og hjemmetjenestene vil føre til at de ansatte mister pensjonsrettigheter og får dårligere arbeidsvilkår. Foto: Kenneth Kamp

– Skal ikke gå ut over rettighetene

Ordfører Håkon Lykkebø Strand. Foto: Kenneth Kamp (arkivfoto)

Samarbeidspartiene Fremskrittspartiet, Høyre og Ålesundslista er samstemte om å vurdere konkurranseutsetting av tjenestepensjonen og hjemmetjenestene.

Ordfører Håkon Lykkebø Strand (Frp) forklarer at hovedformålet med å konkurranseutsette tjenestepensjonen er å få ned kommunens utgifter.

– Ved å sette tjenestepensjonen ut på anbud, ønsker vi å se om det er mulig for kommunen å spare noen kroner – samtidig som de ansatte beholder alle sine gode ordninger. Det verste som kan skje da, tenker vi, er at enten KLP eller Storebrand, som er den eneste private tilbyderen i dag, kommer med et bedre tilbud enn det vi har i dag, sier ordføreren.

Når det gjelder konkurranseutsettinga av hjemmetjenestene, opplyser han at hovedformålet er noe anna enn å spare penger:

– Målet med å sette hjemmetjenestene ut på anbud, er å få høyere kvalitet på tjenestene for våre eldre. Undersøkelser viser nemlig at kvaliteten er høyere i kommuner som slipper til private. Samtidig vet vi også at sykefraværet er lavere i private bedrifter i denne sektoren enn i kommunale, hevder Håkon Lykkebø Strand.