Det melder Statsforvalteren i Møre og Romsdal i en pressemelding torsdag.

Politiet sikta foreldra for grov mishandling av spedbarnet. Siden barnevernet hadde fulgt opp barnet og familien, informerte politiet Statsforvalteren om at de startet opp etterforskning av foreldra.

– Dokumenta i saka viste at det ikke var stor risiko for at barnevernet hadde svikta barnet og foreldra. Men alvoret i saka og hensyn til tilliten til Ålesund barnevernstjeneste, gjorde at vi likevel ville undersøke saka nærmere. Derfor oppretta vi tilsyn, forteller statsforvalter Else-May Botten.

Hun viser til at barnevernstjenesten si oppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helsa og utviklinga deres, får nødvendig hjelp, omsorg og vern til rett tid.

– Ålesund barnevernstjeneste har i denne saka samarbeidet med andre instanser om å følge opp og hjelpe familien. Vår vurdering er at dette sikra en kontinuitet i oppfølginga av både barn og foreldre, sier Botten.

Ingen behov for tilsyn med helsehjelp

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har også tatt en gjennomgang av det medisinfaglige i saken, og konkluderer med at det ikke er grunnlag for tilsyn med helsehjelpa som barnet fikk.

– Journalen i saka gir god oversikt over helsehjelpa barnet fikk. Undersøkelsene ble gjort etter nasjonale retningslinjer, og basert på den kunnskapen de hadde på tidspunktet. Derfor har vi ikke ført tilsyn med helsehjelpa, sier statsforvalter Else-May Botten.

Godt samarbeid mellom instanser

Tilsynsrapporten på Ålesund barnevernstjeneste sier at de ulike instansene som hjalp familien i all hovedsak hadde en felles faglig forståelse og var enig om hva barnet og familien trengte.

– Foreldra og barnet fikk oppfølging fra fødselen av. Symptoma til barnet ble avklart i tråd med god praksis. Ingen i tjenestene rundt familien mistenkte at barnet ble utsatt for vold.

Tilsynsrapporten sier at Ålesund barnevernstjeneste fortløpende henta inn informasjon om barnet og foreldra fra helsetjenester og andre hjelpeinstanser.

– Informasjonen ble brukt og vurdert videre i saken. Tilsynet viser at ansatte i barnevern og helsetjenester fulgte barnet tett opp, og ga koordinerte, fullverdige tjenester, sier statsforvalter Botten.

Ikke avdekt lovbrudd

Konklusjonen i tilsynsrapporten er at det ikke er avdekt lovbrudd hos Ålesund barnevernstjeneste i saka. Tilsynet er derfor avslutta.