Mandag ble det faste utvalget for plansaker i Sula kommune orientert om forslaget til regulering av Kongshaugstranda renseanlegg. Orienteringa ble strømma på Facebook slik at politikere i Ålesund og andre interesserte også kunne få det med seg.

Det foreslås at navnet endres fra Kvasnes til Kongshaugstranda renseanlegg. Bakgrunnen er den plasseringa av administrasjonsbygget og fjellhallen som er gjort i reguleringsforslaget. Det endelige navnet må vedtas av navnenemnda i Sula kommune.

Hva, hvor og hvordan

Reguleringsplanen omtales som en helhetlig oversikt som viser hva, hvor og hvordan man skal bygge. I tillegg viser den hvilke krav som er satt til utbygginga og hvilke avbøtende tiltak som skal gjøres for å redusere ulempen for beboerne ved renseanlegget, for natur- og kulturminneverdier, for næringslivet og på andre områder.

Noe av det som framgår av reguleringsplanen er at:

  • Det skal bygges fortau og bredere vei før anleggsarbeidet kan starte, og man skal sikre kontroll over støy, støv og transport i anleggsperioden.

  • Det skal ikke transporteres fjellmasser gjennom Veibustkrysset før krysset har blitt utbedra.

  • Det skal settes krav til høyden på pipa og til rensinga, slik at man unngår spredning av lukt. Pipa skal også ha en farge og bygges i et materiale som gjør den minst mulig synlig.

  • Det skal tas hensyn til hekketida til fuglene ved at man ikke legger ledninger i naturreservatet eller driver anleggsarbeid i sjø i denne perioden.

  • Prosessanlegget skal legges inn i fjellet, men først skal det gjøres grunnboringer som viser at fjellet er tett nok.

  • Administrasjonsbygget skal legges lavt i terrenget og ha avdempa farger, og det skal plantes trær og busker rundt.

  • Atkomsten til fjellhallen skal legges et godt stykke unna naboene.

Høring og folkemøte

Etter at det er vedtatt å legge planen ut på høring, skal den ligge ute i minst seks uker (lovpålagt periode). I løpet av denne tida skal det holdes et folkemøte der alle interesserte både skal få orientering og få mulighet til å komme med spørsmål. Alle innbyggere i Sula og Ålesund kommuner kan komme med skriftlige merknader i høringsperioden.

Målet er at reguleringsplanen skal være sluttbehandla før sommeren.