Det er fylkestinget som har vedtatt å forenkle soneinndelinga for bussreiser. I dag har man en sonestruktur som er basert på seks kilometer lange soner, noe som blant anna fører til at Fram må tilby svært mange ulike typer billetter, samtidig som det er vanskelig for de reisende å orientere seg om takster og priser.

Etter at Møreforsking utarbeida en rapport der de konkluderte med at en sterk forenkling i sonestrukturen og prisinga kunne føre til at flere ville bruke bussen, samtidig som det ble enklere å billigere og administrere, anbefalte fylkeskommunedirektøren å redusere antallet soner fra over 500 til bare sju. Dette er nå altså vedtatt av fylkestinget.

I den nye sonemodellen vil det bli en grunnpris innafor hver sone, med et påslag for hver ekstra sone man reiser gjennom. Dette skal innføres så snart det er teknisk mulig, men seinest i løpet av andre kvartal neste år.