Innføringen av Helseplattformen som journalsystem ved sykehus og kommuner i Midt-Norge er en trussel mot pasientsikkerheten og helseøkonomien, skriver de videre.

Fremdeles mange feil

Ifølge pressemeldingen er systemet fremdeles beheftet med så mange feil at kvaliteten og funksjonaliteten totalt sett ligger langt under hva som kan forventes, nesten ett år etter innføringen ved St. Olavs hospital. Videre skriver de at situasjonen er kritisk og at de er svært bekymret for konsekvensene dette får for pasientsikkerheten og for arbeidsmiljøet til de ansatte, både på kort og lang sikt

– Vi mener at det første og mest åpenbare tiltaket er å utsette innføringen i Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag inntil St. Olavs er på normalt aktivitets- og bemanningsnivå, og helsepersonellet opplever systemet som forsvarlig. I en nylig undersøkelse fra S. Olav svarer 9 av 10 leger at de er bekymret for pasientsikkerheten – 46 prosent i stor grad. Å planlegge utrulling av Helseplattformen i april 2024, slik løsningen fremstår nå er helt uforsvarlig, skriver de.

Markering ved Ålesund sjukehus

Mandag 13. november vil det være markering ved Ålesund sjukehus. Den vil finne sted på parkeringsplassen i nordvest. Ansatte ved alle sjukehusene i regionen planlegger tilsvarende markering samme dag.