Bak Sørneset Eiendom står den kjente sprangrytteren Geir Gulliksen og den kjente eiendomsinvestoren Tore Eiklid. Sammen kjøpte de den såkalte Gulliksen-tomta, der J. Weiberg Gulliksen tidligere holdt til, i 2019.

Margarida Pais Arkitektur AS har utarbeida en detaljreguleringsplan for området, og denne skal nå til førstegangsbehandling. Planen var opprinnelig delt i to, en vestlig fra Kolvika til Sørnesvågen og en østlig, fra Nørvevika via Sørneset til Sørnesvågen, men disse er nå slått sammen.

Sjønær plassering

Sivilarkitekt og partner Ole Andreas Søvik hos Margarida Pais Arkitektur forteller om planene:

– Mot Sørneset i øst blir det en boligdel med en veldig sjønær plassering og med fine fellesarealer, deriblant et kaianlegg. I nordøst planlegges det for et mindre kontorbygg, og i vest legges det opp til utfylling som vil gi mulighet for å utvide det eksisterende næringsarealet.

Ole Søvik og Margarida Pais hos Margarida Pais Arkitektur, som har utarbeida detaljreguleringsplanen. Foto: Kenneth Kamp
Oversiktsbilde over Magdevågneset og Sørnesvågen i dag. Foto: Margarida Pais Arkitektur

Gang- og sykkelvei

Til planen hører også en forlengelse av gang- og sykkelveien som i dag stopper i siste del av Magdevågen. Her har det vært et godt samarbeid med Ålesund kommune, opplyser Søvik. I første omgang vil gang- og sykkelveien forlenges fram til Campus, via Sørneset, men det vil trolig være aktuelt å se på en mer direkte forbindelse på et senere tidspunkt.

Tilkomstveien til planområdet på Magdevågneset blir dagens Nørvavika-vei, som skal utvides fra 11 til 13,75 meter, inkludert fortau, gang-sykkelvei og sideareal. Utvidelsen skal skje på nordsida, mot innfartsveien, slik at man slipper utfylling i sjøen, ifølge reguleringsplanen. Dagens tilkomst til området, fra Sørneset, skal stenges av.

– Reparasjon av nedslitt område

De sju boligbygga vil ha varierende høyde og utforming, fra tre til fem etasjer, for å tilpasses villabebyggelsen på Sørneset. Kontorbygget er planlagt til inntil fem etasjer og 2 600 kvadratmeter.

– Vi har hatt en grundig prosess og blant anna tatt hensyn til nødvendig utfylling på en skånsom måte, slik at ålegress og marint liv skal ivaretas. Kommunen har gitt positiv respons på prosjektet, og når det er ferdig, vil det oppleves som en reparasjon av et område som i dag framstår som nedslitt og lite attraktivt, sier Ole Andreas Søvik.

Volumskisse sett fra øst, med sju boligbygg på Magdevågneset og et kontorbygg innerst i Sørnesvågen. Nye, utvida næringslokaler i vest, der det må fylles en del mer ut i sjøen. Foto: Illustrasjon: Margarida Pais Arkitektur
Volumskisse av hele planområdet sett fra sør. Foto: Illustrasjon: Margarida Pais Arkitektur