I brevet som ålesundsordføreren har sendt til styret i Helse Midt-Norge, uttrykker han dyp bekymring for alle de feil og mangler som Helseplattforma ser ut til å ha slik den er i dag. Blant anna poengterer han at Helsetilsynet har påpekt flere alvorlige feil som kan ha konsekvenser for liv og helse, og som de, til tross for forsøk på feilretting, enda ikke har fått i ordne.

– Over lengre tid har det kommet frem informasjon som gjør at jeg er bekymret for pasientsikkerheten, dersom Helseplattforma innføres slik den er i dag. Jeg mener derfor at det er viktig for meg som ordfører i Ålesund å gå ut og be om at man avventer med å innføre plattforma i Helse Møre og Romsdal, sier ordføreren til Nytt i Uka / AESby.no.

Frykter lengre ventetider og svekka rekruttering

I brevet viser han blant anna til at St. Olavs Hospital har hatt en nedgang i produktiviteten etter at Helseplattforma, til tross for at de har satt inn en god del ekstra personell for å kompensere for den reduserte effektiviteten. Ordføreren frykter at innføring av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal vil føre til enda større fall i produktiviteten, rett og slett fordi det er langt mindre tilgang på ekstra personellressurser her i regionen.

Dessuten er ordføreren bekymra for at plattforma vil gjøre det mindre attraktivt for helsepersonell å søke jobb her i regionen, noe som igjen vil føre til ytterligere svekkelse av behandlingskapasiteten, med lengre ventetider for pasientene og i verste fall økt lidelse og tapt helse.

– Opprinnelig var jo tanken at det skulle bli én plattform for helsevesenet i hele landet, noe det ikke ble. Og på fredag slo Helseminister Kjerkol fast at de store IT-prosjektene i Helse-Norge er over, sier Lykkebø Strand.

Ålesund sjukehus ligger under Helse Møre og Romsdal. Ordføreren frykter for behandlingskapasiteten og pasientsikkerheten dersom Helseplattforma innføres slik den framstår nå. Foto: Anne Solveig Berge Trandal

– Vent til det er forsvarlig

I brevet uttrykker han også bekymring for at problemene i spesialisthelsetjenesten vil forplante seg til førstelinjetjenesten i kommunene, med økte kostnader og sprengt kapasitet som konsekvens.

Overfor Nytt i Uka / AESby.no understreker ordføreren samtidig at han har inntrykk av at Helseplattforma fungerer bra i kommunehelsetjenesten, og at han har tro på den på sikt vil gi en positiv effekt der. Men skal det bli noen positiv effekt i spesialisthelsetjenesten, mener han styret i Helse Midt-Norge nå må tråkke inn bremsen:

– Som ordfører i Ålesund ber jeg på det sterkeste om at innføringen av Helseplattforma i Helse Møre og Romsdal avventes til ny risikovurdering tilsier at det er forsvarlig, avslutter ordføreren brevet til styret i Helse Midt-Norge.

Brevet er sendt på ordførerens eget initiativ.