Området skal også oppgraderes med fjernvarme i fortau, grønke lunger og mer oversiktlige kryss. Byggeperioden skjer mellom 2023 – 2024 og vil foregå i gjentatte etapper.

Med ny løsning for buss i sentrum blir det av- og påstiging i Keiser Wilhelmsgate og Korsegata, med umiddelbar nærhet til butikker og fasiliteter. Prosjektet inngår i Bypakke Ålesund, hvor et av målene er å legge bedre til rette for kollektiv transport.

- Dette blir en del av et mer effektivt buss-system for hele byen, i tillegg til at området blir finere å oppholde seg i, forteller Torbjørn Vatnehol, prosjektleder i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Byggetid ca. 1,5 år

Kollektivknutepunktet er en del av den vedtatte sørsideplanen for byen. Byggetiden er beregnet til ca. 1,5 år fra juni 2023 – oktober 2024. I denne perioden blir det veiarbeid i Korsegaten, Posthuskrysset, Kipervikgata og Keiser Wilhelmsgate i ulike perioder. Det vil være mulig for fotgjengere å gå gjennom gatene på tilrettelagte gangveier. Fylkeskommunen er i dialog med næringsdrivende om midlertidige løsninger for varelevering og tilkomst til garasjeanlegg.

- Det er krevende å bygge i et bysentrum. I grunnen ligger det store mengder kabler, ledninger og rør som må tas hensyn til. I tillegg skal det legges ned mye ny infrastruktur. Grunnarbeidet tar derfor noe tid, forteller Vatnehol.

Det er et mål at byggeperioden skal fungere best mulig for trafikanter og næringsdrivende. Arbeidet blir derfor delt inn i ulike faser, slik at det ikke blir byggearbeid i alle områdene samtidig.

Tre faser for arbeidet i byggeperioden:

Fase 1. Juni – november 2023: Byggearbeid vil foregå i Korsegata som da blir stengt for biltrafikk. Det blir etablert universelt utformet gangpassasjer gjennom gaten.

Fase 1 Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Fas 2. November 2023 – juni 2024: Byggearbeidet vil foregå i Posthuskrysset, Keiser Wilhelmsgate og deler av Kipervikgata som blir stengt for biltrafikk. Det blir etablert universelt utformet gangpassasjer gjennom gatene. Trafikken blir lagt utenfor Posthuskrysset på en midlertidig vei.

En strekning mellom Nelvikstredet og Kiperviktorget blir stengt en kort periode på maks 3 uker våren 2024. Denne strekningen er ellers åpen for biltrafikk i hele byggeperioden.

Fase 2 Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Fas 3. Juni 2024 – oktober 2024: Denne perioden blir inndelt i delfaser for å kunne holde deler av området åpen for trafikk. Posthuskrysset blir åpent for trafikk i hele denne perioden. Det skal foregå overflatearbeider i Keiser Wilhelmsgate, Kipervikgata og Nelvikstredet.

– Vi vil komme med gjentatte detaljer i god tid før fase 3, heter det fra Fylkeskommunen.

Fase 3 Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune