Prosjektet på Sørsida strekker seg fra Waterfront til Posthuskrysset, og vil blant annet bestå av en ny bro over Brosundet. Prosjektet er finansiert gjennom Bypakke Ålesund, og har et budsjett på 291 millioner kroner (2021-kroner).

Enige om å se på konsekvensene av tidligere trafikkanalyse

I april 2022 ble det lagt frem en trafikkanalyse for sentrum og E136 Brosundbro, Waterfont-Posthuskrysset for styringsgruppen i Bypakke Ålesund. Denne trafikkanalysen viste blant annet at bussen ville bli forsinket med løsningen med smal bro, som ble vedtatt i Ålesund kommunestyre i 2021.

Statens vegvesen ba derfor styringsgruppen om å få undersøke nærmere hvor stor forsinkelsen blir, og om dette endrer forutsetningene vesentlig fra tidligere vedtak i kommunestyret. Et forslag fra Ålesund kommune om å bruke Keiser Wilhelmsgate som kollektivgate skulle også med i vurderingene.

Styringsgruppen vedtok å støtte prosessen.

Både bred og smal bru er vurdert i begge alternativene i verdianalysen. Foto: Illustrasjon: JAJA Arkitekter

Vurderer løsninger for bil, buss, syklende og gående

Siden det har de tre byggherrene i Bypakke Ålesund: Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen, jobbet intensivt med å vurdere ulike løsninger for bil, buss, sykkel og gående. Målet er å finne den beste totalløsningen for gatenettet i sørsideplanen i Ålesund.

- Det vi driver med nå er byplanlegging. Vi har jobbet mye med de ulike alternativene, og er opptatt av å gjøre gode totalvurderinger for Ålesund sentrum, sier Ole Kristian Birkeland, prosjektleder i Statens vegvesen.

Som en del av prosessen med å finne den beste trafikkløsningen har det vært gjennomført en utvidet trafikkanalyse. Analysen har sett på mer enn ti ulike alternativ, og flere av disse har blitt forkastet underveis.

To hovedalternativer utmerker seg

De tre byggherrene nærmer seg nå to hovedalternativer som utmerker seg:

  • Trafikkmønster i henhold til reguleringsplan med enveis trafikk vestover i Nedre Strandgate og østover i nye Keiser Wilhelmsgate.

  • Beholde trafikkmønster som i dag med toveis trafikk i Nedre Strandgate og la ny Keiser Wilhelmsgate bli en enveiskjørt kollektivgate med god plass til gående og syklende.

Begge alternativ har blitt utredet med både smal og bred bro over Brosundet, og med ulike løsninger for gående og syklende.

Styringsgruppen skal ta stilling til de ulike alternativene i løpet av høsten/vinteren. Deretter er det planlagt politisk behandling i Ålesund kommune.