12. mars 1940 vedtok Ålesund formannskap å bruke forma ’bru’ i navnet på alle bruer/broer i kommunen. Det vedtaket har blitt fulgt slavisk i alle år, med unntak av i 2010, da bygge- og delesaksutvalget vedtok navn på en rekke kommunale bruer/broer. De fleste fikk navn med -bru, mens de tre mest sentrumsnære fikk etterleddet ’-bro’: Brooklynbroa, Torghallbroa og Sjøbanebroa. I tillegg har skrivemåten ’bro’ vært brukt for Brogata.

Tre broer

Siden 2010 har det da vært tre broer i eller nært Ålesund sentrum, mens alle andre tilsvarende konstruksjoner i kommunen har vært bruer. Både fylket og staten har i alle år konsekvent brukt ’bru’ i alle navn, og det samme har Statens kartverk gjort om naturområder. Det offisielle navnet for den ytterste, vestre delen av sundet som skiller Aspøya fra Nørvøya, er derfor Brusundet.

Å ha noen få broer innimellom alle bruene er ikke ideelt, og til formannskapsmøtet i går, tirsdag 23. januar, hadde kommunedirektøren innstilt på at formannskapet ber Statens kartverk om å opprette en formell navnesak der de vurderer bruken av etterleddet ’-bro’/’bru’, og samtidig vurderer om Brusundet skal skifte navn til Brosundet.

Nørvøysund-skillet

Siden forma ’bru’ er den vanligste i muntlig tale i store deler av kommunen, er anbefalinga fra kommunedirektøren at Statens kartverk blir bedt om å vurdere forma ’bro’ på hele Hessa, Aspøya og Nørvøya, inkludert de tre broene/bruene som krysser Nørvøysundet og som i dag heter Nørvøysundbrua, Borgundbrua og Skuggebrua. I resten av kommunen anbefales det at man fortsetter med forma ’bru’.

Innstillinga fra kommunedirektøren ble enstemmig vedtatt av formannskapet tirsdag, og forslaget blir dermed oversendt til Statens kartverk.

Gate, torg, veg – og bru

Litt kuriosa: I det samme formannskapsvedtaket som forma ’bru’ ble vedtatt i mars 1940, vedtok man også formene ’gata’ (ikke ’gaden’) og ’torg’ (ikke ’torv’). Disse tre vedtaka var enstemmige. Videre ble ’veg/vegen’ (ikke ’vei/veien) vedtatt mot fem stemmer, og mot fire stemmer ble genitivsforma ved personnavn sløyfa (men må seinere ha kommet inn i varmen igjen). Etter forslag fra representanten Engeset ble også formene ’gard’ (for ’gård’) og ’hamn’ (for ’havn’) vedtatt «med stort flertall».

Bru- og bronavnsaker

I 2010 var det ikke bare etterleddet ’broa’ eller ’brua’ som var tema, men selvsagt også hoveddelen av navnet for enkelte av bruene/broene. Særlig navnet på konstruksjonen over Skutvikskaret ble diskutert, og de to alternativa var Skare- og Brooklynbroa/-brua. Bydelsutvalget for Aspøy ba faktisk om at begge navna skulle brukes, og at ’Skarebroa’ skulle stå på skilt når man kjørte østover mot sentrum og ’Brooklynbroa’ på skilt når man kjørte vestover!

Stedsnavntjenesten på Vestlandet bemerka for øvrig at etter at Lov om stadnamn ble innført i 1991, hadde det vært mange «brunavnsaker» her i landet, uten at forma ’-bro’ hadde blitt fastsatt i et eneste tilfelle – altså på landsbasis. De gikk følgelig inn for at alle broene/bruene i kommunen som skulle navnsettes, skulle få etterleddet ’-bru’. Det samme gjorde Virksomhet for anlegg, park og veg (VAP), mens bydelsutvalga for Aspøy og Nørvøy gikk gikk inn for ’-bro’ på alle de aktuelle broene/bruene i disse bydelene.