– Kort fortalt går avviket ut på at det ikke er tilstrekkelig rensing av sigevannet. Statsforvalteren varsler at de vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom nytt renseanlegg for sigevann ikke er i drift før 1. november 2025, skriver kommunikasjonssjef i Attvin, Caroline Mehl Nakken i pressemeldingen .

I pressemeldingen heter det videre:

Øverste prioritet for Attvin

«Oppgradering av renseanlegg har øverste prioritet for Attvin fremover og er en del av et større arbeid med å oppgradere anlegget og sikre at vi etterlever dagens krav på alle områder. Deler av anlegget vårt bærer preg av å være bygget i en tid da datidens krav ikke samsvarer med dagens standard. Det er dette vi nå, sammen med en rekke andre deponi i Norge, må ta grep for å rydde opp i.»

Hva gjøres?

«Vi har iverksatt flere kartleggingstiltak for å finne ut av omfanget av miljøbelastningen som dagens renseanlegg gir på omgivelsene. I dette arbeidet inngår blant annet kartlegging av vannstrømmer ved hjelp av kamerakjøring og spyling av vannledninger. Kartleggingen er viktig for å få innsikt i hvor stort volum et oppgradert renseanlegg skal dimensjoneres for.

Prosessvann og sigevann består av ulike komponenter og har ulike rensekrav. Kostnaden for nytt renseanlegg vil avhenge av hvor mye vann som renses. Da er det viktig at dimensjonering er i samsvar med faktisk behov.»

Funn fra den nasjonale tilsynsaksjonen

«Den nasjonale tilsynsaksjonen kontrollerte totalt 40 aktive deponier. Av disse hadde 29 prosent avvik knyttet til renseanlegg for sigevann. Ca. 6 prosent av disse var alvorlige. Deponianlegget på Bingsa er ett av 4 deponi i Norge, som hadde ulovlig utslipp av sigevann.»