Av de fire millioner kronene som Ålesund kommune bidrar med i egenkapital, går 500 000 til å betale kunstnere og andre med kunstfaglig kompetanse, går det fram av ei pressemelding fra kommunen.

De 2,25 millioner kronene som kommunen har fått i ekstern støtte, fordeler seg på 1,65 millioner kroner fra Byen som regional motor (BRM) og 550 000 kroner fra Kunst i offentlige rom (KORO). Til sammen er altså budsjettet på 6,2 millioner kroner.

Innbyggermedvirkning

Med byromsprosjektet ønsker kommunen å involvere innbyggerne i større grad enn det som har vært vanlig, og å eksperimentere med ulike måter å gjøre byromma mer inkluderende og bedre å oppholde seg i. I det nå pågående forsøksprosjektet er målet å finne ut hvordan byromma skal bli på permanent basis.

Den kommunale egenkapitalen som allerede var bevilga, dekka forsøksprosjekta på St. Olavs plass, Harald Torsviks plass og Korsatunnelen. Med tilskudda fra KORO og BRM kan man nå gjøre enda mer, ifølge kommunen.

Også på Sankten er kunstnerne nå i full sving. Foto: Ålesund kommune

Ønsker engasjement

– Gjennom denne prosjektperioden inviterer vi kunstnere i samhandling med landskapsarkitekter, arkitekter og ingeniører og byens innbyggere til å drøfte, utfordre, tenke nytt og utvide forståelsen av hvordan vi bruker byromma. Vi håper dette vil skape nysgjerrighet og engasjement og at vi kommer til å se ting på en annen måte, uttaler kultursjef Oskar Skulstad i pressemeldinga.

Stor verdiskaping

Ifølge kommunen går verdiskapinga i denne typen prosjekt langt ut over den summen som er bevilga:

– Å forebygge ensomhet, utenforskap og fremmedgjøring og heller stimulere til et inkluderende lokalsamfunn der alle kan kjenne tilhørighet, det er godt forebyggende arbeid i en langt større skala, sier virksomhetsleder Pergunn Rødseth Gjerdsbakk.

Det er planlagt å bruke til sammen 2,7 millioner kroner til kunstnere i ulike roller i prosjektet, som prosjektmedarbeidere, kuratorer og utøvende kunstnere.

Kommunen bruker altså 500.000 kr av eigenkapitalen på kunstkompetanse. I tillegg finansierer eigenkapitalen tradisjonelt prosjektarbeid, men i en tverrfaglig gruppe. Målet med dette er å få et best mulig utgangspunkt for å laga gode byrom for barn, unge og eldre. Underveis skal det brukes et variert sett av metoder for å finne ut hva folk flest faktisk mener og ønsker seg.

Når prøveprosjektet er ferdig, er det klart for fysisk gjennomføring av planene – dersom det blir bevilga budsjett til dette, går det videre fram av pressemeldinga fra Ålesund kommune.

Sitte-kunst

Noen utvalgte kunstnere er nå i gang med å prøve ut midlertidige tiltak – i første omgang kunst til å sitte på – på St. Olavs plass og Harald Torsviks plass. I august kommer en kunstner for å se på hvordan Korsatunnelen kan gjøres mer spennende og attraktiv.

I august kommer en kunstner til Korsatunnelen for å gjøre den mer attraktiv. Foto: Ålesund kommune