I den forbindelse vil Besteforeldrenes Klimaaksjon(BKA) v/ lokalavdelingen for Ålesund og omegn sende ut brev til alle politiske partier der vi påpeker viktige sider ved slikt programarbeid. Her har vi benyttet oss av faglig spisskompetanse på området, både innenfor egne rekker og eksterne institusjoner.

Nå vet vi alle som kjenner politisk programutforming, at det er lett å komme opp med svulstige planer med store visjoner, noe annet er oppfølgingen gjennom forpliktende ansvarsfesting. Derfor har vi i BKA i vårt brev lagt særlig vekt på tre punkt:

  1. Klimamål og klimatiltak skal operasjonaliseres gjennom kommunens budsjett- og handlingsplanprosess, instrukser og rutiner slik at det forankres hos ledelsen i alle kommunens enheter og foretak. I dette ligger det at en ikke lener seg på generelle målformuleringer, men bryter disse ned i konkrete, målbare mål.

  2. Det skal utarbeides årlig klimaregnskap og klimahandlingsplan med ansvarsfordeling og tallfesting av antatt klimagasskutt (klimabudsjett).

  3. Kommunen skal samarbeide med andre kommuner, fylket og privat sektor om tiltak, søknader og ressurser, bli med i Klimapartnere og delta aktivt i nettverk og samarbeid.

Klimapartnere er en organisasjon som jobber for grønn næringsutvikling og omstilling i alle sektorer og samfunnsområder. Metoden de jobber etter er utviklet fra oppstart i 2009. I dag er Klimapartnere tett på alle fylker unntatt Møre og Romsdal, med over 300 partnervirksomheter fra akademia, næringsliv, offentlig sektor og frivillige organisasjoner. Med utgangspunkt i 1,5 graders målet veiledes og hjelpes den enkelte partner i hvordan en gjennom de samme metodene og strategiene kan måle og nå sine 2030-mål.

Møre og Romsdal har som nevnt av ulike grunner stilt seg utenfor dette samarbeidet, som eneste region i landet. Her kan det se ut som en blanding av ulike nettverksinteresser og politisk sendrektighet ligger bak, og det er nå på høy tid at det skjæres igjennom den handlingslammelse vi ser. Fra BKA sin side har vi tidligere vendt oss mot fylkespolitikere i denne saka (Smp. Den 26.02.20: «Møre og Romsdal fylke-uten klimaambisjoner?»), også da uten en eneste tilbakemelding fra politisk hold. Det meldes nå fra de som arbeider for å få dette på plass, at fraværet av politisk anerkjennelse og støtte for å få til en slik regionsorganisering, er like tydelig fremdeles: ingen lokalpolitikere viser sin interesse.  Her står Ålesund kommune fram som et hederlig unntak, i følge prosjektansvarlig ved fylkeskommunens klimaavdeling. Ålesunds pådriver-rolle har vært viktig i kraft av det å være sertifisert som Miljøfyrtårn, i tillegg til etableringen av den såkalte Fremtidslabben, som faktisk har knytta til seg 90 partnere. Det å etablere regionskontor for Klimapartnere vil være en naturlig fortsettelse av dette arbeidet, sier han.

Besteforeldrenes Klimaaksjon anmoder på det sterkeste om at Ålesund holder fram med sin pådriverrolle her, slik at etableringen av regionkontor for Klimapartnere kan finne sted med det første. Ikke minst anmoder vi hvert lokallag av politiske parti om å våkne opp av dvalen rundt det klimapolitiske arbeidet, og sørge for at vi fremover får både klimahandlingsplan og klimaregnskap på bordet i de enkelte kommunene. Bare slik kan hver og en av oss motivere til videre engasjement: ved at vi ser at mål følges og oppnås.