Ålesund kommunestyre vedtok i møte 22. juni at det skal igangsettes en mulighetsstudie om endring eller flytting av cruisehavna til nordsida.

Saken ble fremlagt av kommunedirektøren uten forutgående behandling i havnas styrende organer, bortsett fra en ettersendt (bestillingssak) fra havnestyret, som ble tillagt saken i møtet. Bakgrunnen for denne saken er at det synes vanskelig å få til en byutvikling med boliger på sørsida på grunn av stor cruisetrafikk med stadig større skip.

Ja, kommunedirektøren legger frem denne saken, men en bør vel henge bjella på katten – Sørsida Utvikling AS. Det er all grunn til å tro at et bakenforliggende initiativ kommer derfra, som nå i snart fire år har arbeidet med å utvikle sørsida uten å oppnå nevneverdige resultater.

Uten realisme

Ja, det skulle gå 23 år fra det ble åpnet for byutvikling på sørsida før en fant ut at boliger og byutvikling ikke er forenlig. Dette er ikke i tråd med havneplaner, reguleringsplaner og arronderingsavtalen mellom havneselskapet og kommunen som i sin tid var utgangspunktet for sørsideplanene.

Slik saken er fremlagt minner dette om et «ad hoc arbeid» som mangler enhver realisme. Om en skulle komme frem til en løsning som muliggjør flytting av cruisetrafikken vil det innebære så store investeringer at det ikke lar seg gjennomføre. På et vis ligner dette også som et forsøk på la kommunestyret instruere havneselskapet til å endre sine planer på sørsida.

Hva blir det neste?

Det kan være på sin plass å minne om at utgangspunktet for byutvikling på sørsida var avvikling av godstrafikken på Stornespiren og Prestebrygga og flytte denne til Flatholmen, mens kaifronter og nødvendig bakareal skulle forbli havneformål, for betjening av cruiseskip og liggekaier til fiskebåter og annen tilfeldig skipstrafikk.

Det er svært betenkelig og bekymringsfullt at en slik sak legges frem på en slik måte etter at det er investert betydelige beløp for å betjene cruisetrafikken på sørsida, ikke minst for å imøtekomme strenge miljøkrav. Utgangspunktet for kommunedirektørens forslag er som nevnt problemer knyttet til cruiseskipene. Men hva blir det neste, vil fiskefartøyer kunne benytte samme kaiene etter at det er etablert leiligheter med balkonger mot sjøsida?

Sjøgata

Ålesund er kjent som en av landets største og viktigste fiskerihavner. Det er ikke noe uvanlig syn at alle kaier er fylt opp av fiskefartøyer, i tillegg til Sjøgata som også er mye benyttet til samme formål. Når det gjelder Sjøgata arbeides det for øvrig med planer om en oppgradering/sanering og etablering av en steinfylling på utsida av dagens fortøyningsfront. Sjøgata dager som fortøyningssted kan derfor snart være talte.

At en slik sak blir fremlagt for politisk behandling uten at ulike konsekvenser er vurdert kan medføre et annet resultat enn tilsiktet. Det bør nevnes at Ålesund Havn har gjennomgått en fullstendig omveltning etter at utbyggingen på Flatholmen ble igangsatt i 2002. Ny cruise- og fiskerikai ble ferdigstilt i 2012. Godstrafikken på Skansekaia ble flyttet til Flatholmen i 2014 i forbindelse med utbyggingen på Skansekaia.

Andre funksjoner

Det foreligger nå en godkjent reguleringsplan for Skutvika med plass til 450 boenheter samt en ny bydelspark. Hvorfor bygge ned cruiseaktiviteten på sørsida til fordel for boliger. Det burde være mulig å legge andre funksjoner til dette området. Funksjoner som kan leve i god sameksistens med havne- og kaifunksjoner som i dag. Ålesund er en havneby som har bruk for en pulserende havn hvor cruise- og fiskerirelatert næringsaktivitet inngår som en viktig del av verdiskapningen samfunnet er avhengig av.

Birger Flem

Ålesundlista