Men det er ikke bare snakk om en veiforbindelse mellom kommunene, men som en stor del av dagens kyststamvei E39. Trafikken til og fra to av de største fergesambandene i fylket går via Sula kommune.

Grunnen til at reguleringsarbeidet har stått stille i så lang tid er at Statens vegvesen, Statsforvalteren og Møre og Romsdal fylkeskommune som høringsinstanser, har kommet med uvanlig mange «motsegner» i forhold til de foreløpige reguleringsplanene, der blant annet «planlegging av lyntog» inngår som et av motargumentene.

Men nå blir det heldigvis blåst liv i planene, og det er på høy tid! I et møte som ble avholdt mellom kommunene i Sula og Ålesund 14. september 2022, ble det konkludert med at arbeidet med reguleringsplanen skal tas opp igjen.

Forberedelsene er allerede i gang, og med det aller første vil det bli avholdt et møte med Statens vegvesen. Målsetningen er å avklare av alle «motsegnene», slik at disse kan bli lukket snarest mulig, for å komme nærmere en realisering av Borgundfjordtunnelen.

Deltakerne på møtet med vegvesenet vil, i tillegg til kommuneledelsen i Sula og Ålesund kommune, være Bytunnelen AS, som er initiativtaker og byggherre for prosjektet. Augment City AS og Nordplan AS er viktige faginstanser som på oppdrag for byggherre vil arbeide aktivt for å klarlegge, og synliggjøre viktigheten av Borgundfjordtunnelen. Her er det mange store fordeler å hente når det gjelder samfunnsøkonomi, miljø, sikkerhet og beredskap. For ikke å snakke om bedriftsøkonomi – det koster masse penger å stå i unødige bilkøer.

Augment City har spesialisert seg på å lage såkalte digitale tvillinger, der det simuleres forskjellige trafikksenario med og uten Borgundfjordtunnelen. I første omgang vil det bli utført en digital tvilling som tar for seg følgende områder:

  • En digital tvilling for Sula og Ålesund.

  • For hele det omkringliggende veinettet.

  • Ta inn, og visualisere faktiske trafikkdata fra Statens vegvesen (vegvesenets tellere).

  • Integrere traseer basert på Nordplans underlag for Borgundfjord- og Veddetunnelen.

På denne måten vil man for det første få oppdatert, og synliggjort hvilke store utfordringer som eksisterer i det overbelastede og ulykkesutsatte veisystemet i og rundt kommunene i Ålesund og Sula. Men det aller viktigste er at man nå, og en gang for alle vil kunne dokumentere at problematikken i stor grad er mulig å gjøre noe med, og løses på relativt kort sikt. Det eneste veiprosjektet som kan løse de sterkt økende problemene på kort sikt er Borgundfjordtunnelen.

Den tragiske ulykken som skjedde på FV61 i Sula 5. januar er den fjerde dødsulykken som i løpet av relativt kort tid har funnet sted på en veistrekning på under 2km. Disse fire dødsulykkene alene burde få alarmklokkene til å ringe høyt og intenst. Hadde denne ulykken inntruffet samtidig som en alvorlig ulykke / brann hadde funnet sted vest for dette ulykkesstedet ville nødetater fra Ålesund ikke kommet fram.

Vi snakker altså ikke bare om rasjonell trafikkavvikling, men beredskap og sikkerhet for å forebygge potensielle alvorlige ulykker. På et styremøte i Bytunnelen AS 18. januar, der både kommunene Ålesund og Sula deltok, ble det besluttet å gjenoppta arbeidet med reguleringsplanen. Endelig ser det ut til at Borgundfjordtunnelen kan bli realisert, og det er ikke en dag for tidlig.

Hans-Peter Kaaresen

Styreleder i Bytunnelen AS