Nest etter Oslo og dei flate fylka rundt, har Møre og Romsdal det største kraftunderskotet i landet. Her i fylket har vi hatt underskot i meir enn 20 år, med ein produksjon på 9 TWh og eit forbruk på 14 TWh. For å skaffe nok kraft, har vi bygd linjer til Sogn og Fjordane - som alltid har hatt overskot - og til Trøndelag som har bygd mykje vindkraft dei siste 10 åra. I dei første tre månadane i 2023 er det henta til saman 0,5 TWh frå Sverige gjennom overføringslinja til Trøndelag. Frå svenskane har vi dermed hittil i år fått meir straum enn det TAFJORD har som normalproduksjon i same periode. Takk og pris for gode naboar som vil dele med oss!

I Noreg har vi alltid vore velsigna med kraftoverskot. Dette har vi sikra gjennom stor vasskraftutbygging fram til 1990 og god utbygging av småkraft og vindkraft dei siste 20 åra. Vindkraft på land er den energiforma som kan gje den rimelegaste og raskaste auken i kraftproduksjon. Dette er også den nest edlaste forma for fornybart etter magasinvasskraft, sidan vinden bles mest på vinteren. Elve-/småkraft og solkraft produserer mest på sommaren.

Dessverre er kraftutbygginga stoppa heilt opp grunna motstanden mot vindkraft og falska fakta om at vi har nok kraft berre vi sparar meir og beheld all krafta for oss sjølve. Kraftforbruket derimot stig jamt og trutt og det er ein risikabel veg å tru på at ny kjernekraft som no er på laboratoriestadiet skal berge oss frå ein situasjon med høge prisar og fare for kraftmangel.

Vi i kraftbransjen har stor tillit til Statnett, på same måte som finansbransjen har stor tillit til Norges Bank. Dei følger utviklinga i forbruk og produksjon time for time. Prognosen til Stanett viser at frå og med 2027 vil ikkje Noreg lenger produsere nok straum til eige forbruk. Vi blir nettoimportør av kraft frå utlandet. Då vil den hundreårige epoken med billeg kraft i landet vere over og vi vil etterkvart få kraftprisar på europeisk nivå.

Heldigvis bygger Sverige ut mykje vindkraft som kan føre til at prisen i Møre og Romsdal likevel vil vere til å leve med, men då må vi styrke kraftutvekslinga med nabolandet og ikkje svekke den. Nye kraftlinjer bør byggast til Sverige og svenskane må vere villige til å dele med oss. Å kutte kablane til Sverige vil gje høgare straumpris og kan til og med føre til at vi i Møre og Romsdal får periodar med kraftmangel.

Erik Espeset, konsernsjef TAFJORD